گام اول - قوانین و مقررات
تکمیل فرم های ذیل به هیچ وجه به منزله جذب و استخدام اینجانب در شرکت پتروشیمی تبریز و زیر مجموعه های آن چه به صورت رسمی، قراردادی و چه به صورت پیمانکاری، روزمزدی و غیره نبوده و صرفاً جهت آگاهی و تکمیل بانک اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی می باشد.
فایل تصویر کارت ملی و مدرک تحصیلی و عکس شخص متقاضی و شناسنامه با فرمتjpgحداکثر حجم فایل 100 کیلو بایت برای ثبت نام الزامی می باشد
دریافت شماره پرونده بمنزله اتمام ثبت نام می باشد